Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatkezelési tájékoztató célja
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Rajztanfolyam.com honlap adatvédelmi és adatkezelési alapelveit rögzítse.
A Rajztanfolyam.com honlap adatkezelője a Bajczi Marianna és Zabó Kitti , ill. Bajczi Marianna , (8400 Ajka, Szivárvány utca 15., továbbiakban  szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban foglaltaknak.
A Rajztanfolyam.com adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelek folyamatosan elérhetőek a www.rajztanfolyam.com címen.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely változásokról olvasóit kellő időben értesíti.
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, kérjük írja meg az info@rajztanfolyam.com e-mail címre és arra készséggel válaszolunk.
Az alábbiakban ismertetjük a Rajztanfolyam.com oldal adatkezelési tájékoztatóját.
2. Az adatkezelő adatai
Név: Bajczi Marianna és Zabó Kitti
Székhely: Ajka, 8400, Szivárvány utca 15.
Adószám: Zabó Kitti 54648917-1-39, Bajczi Marianna : 54610084-1-39
Az adatkezelővel az info@rajztanfolyam.com e-mail címen, vagy a +36 (30) 280-9090 telefonszámon léphet kapcsolatba. 
Adatkezelő oldaláról más weboldalra mutató, illetve más weboldalakról az oldalra mutató külső linkekhez kapcsolódóan, azok adatkezelési gyakorlatára nem vonatkozik, azért felelősség nem terheli.
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
3.1. Az adatkezelés célja szolgáltatás/ok nyújtása, ennek körében a felhasználó azonosítása,  tájékoztató hírlevelek küldése, mely esetenként marketing célú üzeneteket (új, vagy kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó eDM) is tartalmazhat; ügyféligények és ügyfélelégedettség felmérése. Tanfolyamokon való részvétel és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatás. A tanfolyamokon való részvétel teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás.
3.2. Az  adatkezelő a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeli.
4. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció és a Rajztanfolyam.com  szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszűntetéséig tart. A személyes adatokat – amennyiben annak kezelését nem jogszabály írja elő (pl. számviteli jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettségek) – azok visszavonásakor haladéktalanul törli. 
5. A kezelt személyes adatok köre
A regisztráció során megadott személyes adatok:
Név
Telefonszám
E-mail cím
A Rajztanfolyam.com az adatkezelés során megőrzi:
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapsolatos eszközök.
6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
A weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:
Tárhelyszolgáltató:  Webműhely Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.
E-mail: info@webmuhely.hu
Hírlevélszoftverként:
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. A felhasználó hozzáféréshez való joga
Az adatkezelő a felhasználó kérelmére, annak benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton tájékoztatást ad az általa kezelt, érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá a az esetleges adattovábbításokról (kiknek milyen célból kerülnek továbbításra az adatai). 
7.2. A helyesbítés joga
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak javítását kérni.
7.3. Törléshez való jog
A felhasználónak jogában áll – a jogszabály alapján előírt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését kérni. 
7.4. Tájékoztatáshoz való jog
A Rajztanfolyam.com megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR 13. és 14. Cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. Cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A felhasználó kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
7.6. Visszavonás joga
A felhasználó a jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Bajczi Marianna és Zabó Kitti , 2018
Bajczi Marianna Adószám : 54610084-1-39
Zabó Kitti Adószám:54648917-1-39
Székhely: 8451 Ajka, Szivárvány. u. 15.